Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Zorgmodule

Hieronder vind je de antwoorden op veel gestelde vragen over de Zorgmodule.

Heb je een andere vraag over de Zorgmodule? mail deze dan naar info@provoet.nl met als onderwerp 'Zorgmodule' en vermeld je lidnummer. 

Waarom is er een (nieuwe) zorgmodule?

De Zorgmodule Preventieve Diabetische Voetulcera is ontwikkeld om de kwaliteit van preventieve diabetische voetzorg op een zo hoog mogelijk peil te brengen. De zorgmodule is volledig gebaseerd op de actuele stand van de wetenschap,(inter)nationale richtlijnen en zorgstandaarden, en is in nauwe samenwerking tussen ProVoet en NVvP gemaakt.
Met de (nieuwe) zorgmodule wordt een landelijk kader geschapen om de zorg doorlopend te verbeteren en de kwaliteit te borgen, waarbij binnen dit kader de actuele stand van de wetenschap en aantoonbare bekwaamheid van de zorgverlener door middel van opleiding, training en/of ervaring leidend zijn.

Wie is bij de preventieve diabetische voetzorg verantwoordelijk voor het vaststellen van de Sims classificatie en het zorgprofiel?

De bepaling van de Sims classificatie is de verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar en de bepaling van het zorgprofiel is de verantwoordelijkheid van de podotherapeut.

Waarvoor gebruik ik de zorgmodule?

De zorgmodule speelt een belangrijke rol in het leveren van goede voetzorg en het voorkomen van voetcomplicaties. In de zorgmodule wordt aangegeven hoe de bevoegdheden tussen de verschillende beroepsgroepen (o.a. podotherapeuten en medisch pedicures) verdeeld zijn. En op welke onderdelen de samenwerking plaats vindt.
Als je een overeenkomst met een podotherapeut wilt sluiten, kun je de afspraken in de zorgmodule als uitgangspunt nemen.

Wanneer gaat de zorgmodule in?

De nieuwe zorgmodule geldt vanaf 1 januari 2021. Dat betekent dat voor de contractering met podotherapeuten voor 2021 de afspraken in de zorgmodule gehanteerd worden.

Wat zijn de wijzigingen met de vorige versie van de zorgmodule?

algemeen

In de nieuwe versie zijn, op basis van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en ervaringen uit de praktijk, alle eerdere hoofdstukken kritisch bekeken en bijgesteld. Ook is in de opbouw een duidelijker onderscheid aangebracht tussen inhoudelijke en organisatorische aspecten om de leesbaarheid te verbeteren.

veranderingen zorgprofielen

In de hogere zorgprofielen zijn patiëntgroepen toegevoegd en uit de lagere zorgprofielen zijn patiëntgroepen verwijderd.
De meest opvallende is het verdwijnen van de categorie Sims 1, zorgprofiel2; deze wordt niet langer genoemd in de zorgmodule. Reden daarvoor is dat binnen de zorgmodule de definitie vanuit de NIV- Richtlijn Diabetische Voet 2017 als basis gebruikt wordt om ‘klinische tekenen van verhoogde druk’ te beschrijven.
Concreet houdt dit in dat DM-patiënten met drukplekken (èn i.c.m. PS of PAV) altijd de Sims 2 classificatie krijgen en dat er bij deze patiënten geen sprake meer is van Sims 1. In de nieuwe zorgmodule is Sims 1, zorgprofiel 2 daarom komen te vervallen.

Nefropathie vervalt binnen zorgprofiel 2

Nefropathie is binnen de NIV Richtlijn Diabetische Voet 2017 opgenomen onder Sims 3 en valt daarmee in de nieuwe Zorgmodule onder zorgprofiel 4. 

Binnen de Zorgmodule zal de definitie uit de NHG-standaard PAV worden gebruikt

Binnen de nieuwe Zorgmodule komt de Fontaine classificatie te vervallen. Deze wordt niet meer gebruikt binnen de NIV Richtlijn Diabetische Voet 2017 en de NHG-standaard PAV 2014.  Deze luidt: 
Er is sprake van kritieke ischemie bij: 

  • pijnklachten aan voet of been in rust
  • en/of trofische stoornissen aan voet of been (wondjes; verminderde beharing; nagelafwijkingen) 
  • en een met een dopplerapparaat gemeten systolische enkeldruk lager dan 50 mmHg.

Gevolgen voor patiënten met kritieke ischemie o.b.v. PAV  en zonder drukplekken.

Deze patiënten hebben daarmee geen recht meer op bekostiging van periodieke voetzorg uit de basisverzekering, terwijl dit wel een erg kwetsbare groep is. Deze groep patiënten wordt daarom onder zorgprofiel 2 ingedeeld wanneer de kritieke ischemie door de vaatchirurg is vastgesteld.

behandeling pre-ulceratieve laesie

In de zorgmodule is opgenomen dat in geval dat de medisch pedicure  (en pedicures met het certificaat ‘voetverzorging bij diabetespatiënten’) een pre-ulceratieve laesie signaleert, zij contact opneemt met de hoofdbehandelaar van de risicofactoren (doorgaans podotherapeut). De podotherapeut kan vervolgens de behandeling van een pre-ulceratieve laesie overdragen aan de medisch pedicure. 
Belangrijk is dat hierover individueel en schriftelijke afspraken worden gemaakt met de podotherapeut, om te voorkomen dat deze afspraak verschillend geïnterpreteerd wordt. Zie ook: hoofdstuk 3:  Organisatie van zorg rondom pre-ulceratieve
laesies en ulcera.
Meer over de behandeling van pre-ulceratieve laesie  

toepassen van orthesiologie, nagelregulatie- en drukverdelende technieken.

Dit wordt toegepast om aanwezige overmatige druk op de voet te verdelen en overmatige druk van nagels te verminderen. Het toepassen van orthesiologie, nagelregulatie- en drukverdelende technieken dient bij mensen met Sims 2 en 3 enkel na overleg, akkoord en in opdracht van de podotherapeut (als hoofdbehandelaar van de risicofactoren) uitgevoerd te worden.