Overslaan en naar de inhoud gaan

23 januari 2020

Ambulante tarieven: implementatie loopt voorspoedig

Op 11 oktober 2019 schreven we dat 2020 gezien wordt als een overgangsjaar betreft de implementatie van de ambulante tarieven. Inmiddels hebben we vernomen dat met name de grotere podotherapiepraktijken er toch in geslaagd zijn om hun declaratiesystemen en -software hier tijdig op aan te passen. We hopen dat deze ontwikkelingen zich snel uitbreiden naar andere praktijken. 

Ambulante zorg

Een aantal veel gestelde vragen op een rijtje, wat staat er in de beleidsregel?
 

Toeslag voor behandeling aan huis 

In het geval de zorgverlener de patiënt thuis behandelt vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, kan een toeslag voor behandeling aan huis in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten, indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

  • De behandeling vindt plaats bij de patiënt thuis, niet zijnde een tot de WTZi toegelaten instelling; 
  • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden. 
Toeslag voor behandeling in een instelling 

In het geval dat de zorgverlener de patiënt, vanwege de gezondheidstoestand van de patiënt, in een tot de WTZi toegelaten instelling behandelt, kan een toeslag voor behandeling in de instelling in rekening worden gebracht ter compensatie van tijd en reiskosten indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

  • De behandeling vindt plaats in een tot de WTZi toegelaten instelling;
  • De toeslag kan per patiënt per dag slechts eenmaal in rekening worden gebracht tenzij er een medische noodzaak is de patiënt meerdere keren op één dag in een instelling te behandelen en er dan ook meerdere keren reistijd en reiskosten gemaakt worden;
  • De toeslag kan niet in rekening worden gebracht als er in de instelling een behandelruimte is voor voetzorg bij diabetes mellitus.

De onder artikel 4.2.a beschreven prestaties voor behandeling aan huis (prestatie 5) of in een instelling (prestatie 6) kunnen uitsluitend in rekening worden gebracht wanneer er zorg, vallende onder de in artikel 4.2.a beschreven prestaties 1, 2, 3 of 4, aan de patiënt wordt geleverd. 
 

Prestatie Maximum tarief
Toeslag voor behandeling aan huis € 20,48
Toeslag voor behandeling in instelling € 6,83

 

Hoe zit het met het begrip ‘gezondheidstoestand’?

De volgende globale definitie is opgesteld door de NVvP, NVvDP, ProVoet, NMMV en Stipezo om invulling te geven aan het begrip ‘gezondheidstoestand’. Deze definitie is afgestemd met de NZa en zorgverzekeraars:

De noodzaak voor ambulante voetzorg geldt voor mensen waarvan op basis van medische gronden, zowel fysiek als mentaal, redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat zij in de praktijk behandeld worden. Deze ambulante voetzorg is niet bedoeld voor mensen die praktische bezwaren hebben, bijvoorbeeld geen tijd, geen vervoer of vanuit gemak.

Zijn de tarieven uit de beleidsregel gelijk aan wat de podotherapeuten ontvangen van verzekeraars?

Nee. We weten dat Achmea in 2020 nog geen ambulante tarieven hanteert. De overige zorgverzekeraars hebben wel tarieven opgenomen, maar de hoogte en voorwaarden variëren. Sommige zorgverzekeraars willen bijvoorbeeld dat de huisarts bepaald of ambulante zorg benodigd is, terwijl anderen het door de podotherapeut laten bepalen. 
Wel is het zo dat met de NZa, zorgverzekeraars en betrokken beroepsverenigingen is afgesproken dat wanneer de podotherapeut ambulante tarieven gaat declareren bij de zorgverzekeraar, de pedicure ook ambulante tarieven moet kunnen declareren bij de podotherapiepraktijk. De patiënt heeft dan recht op ambulante voetzorg door zowel de podotherapeut alswel de pedicure. Het is niet toegestaan om het tarief enkel te declareren voor de ambulante voetzorg door de podotherapeut of alleen voor de pedicure.

Gelden de ambulante tarieven ook binnen de keten?

Nee, de ambulante tarieven, opgenomen in de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’, zijn alleen geldig buiten de keten. Binnen de keten zult u hierover afspraken moeten maken met de zorggroep.

Waarom wordt er onderscheid gemaakt tussen ambulante voetzorg aan huis en in een WTZi-instelling?

Op verzoek van de NZa is dit onderscheid aangebracht, vooral ook om de declaratiesystematiek aan te laten sluiten bij andere (para)medische beroepen. Daarnaast bestaat binnen een WTZi-instelling de mogelijkheid om meerdere patiënten op dezelfde dag te behandelen, waardoor er niet voor iedere patiënt gereisd hoeft te worden.

Wat is een WTZi-instelling?

In de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ wordt gesproken over WTZi-instellingen. Deze instellingen zijn zorgaanbieders die gefinancierd worden vanuit de Zorgverzekeringswet (ZW) of de Wet langdurige zorg (WLZ). In algemene zin wordt met een WTZi-instelling een verzorgingshuis of verpleeghuis bedoelt. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat niet bij alle patiënten uit verzorging- of verpleeghuizen automatische de ambulante tarieven gedeclareerd kunnen worden. Via de volgende link kunt u raadplegen of een instelling is toegelaten tot de WTZi: https://zoeken.wtzi.nl