Overslaan en naar de inhoud gaan

18 maart 2020

Economisch noodpakket voor ondernemers

Op dinsdagavond 17 maart vond opnieuw een persconferentie plaats, waarbij een noodpakket voor ondernemers werd gepresenteerd die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. De voorwaarden van deze regelingen worden momenteel uitgewerkt door het kabinet. Wat betekent dit noodpakket voor onze leden? 

Zzp'ers krijgen een uitkering van drie maanden ('tozo')
De regels voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) worden versoepeld en omgedoopt tot de 'tozo' (De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers). Zelfstandigen zonder personeel kunnen voor drie maanden bij hun eigen gemeente een uitkering aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Het gaat hier om een gift. De financiële situatie van de aanvrager, de zogenoemde vermogens- of partnertoets, wordt buiten beschouwing gelaten. 

Noodloket voor ondernemers die hard worden getroffen (TOGS)
Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening in de vorm van de 'Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)'. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook om andere sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals de sectoren gericht op uiterlijke verzorging. Dit bedrag wordt gezien als een gift en is belastingvrij. Je hoeft dit bij een eventuele aanvraag voor de 'tozo' dus ook niet als inkomen mee te rekenen.

De nadelige voorwaarde van de TOGS, die luidde dat de onderneming buiten de eigen woning moet staan, is op 7 april 2020 opgeheven. Wel wordt er bij ondernemers met een bedrijf aan huis om een aanvullende verklaring gevraagd. Hoe deze verklaring er precies uit komt te zien is nog onbekend.

Indien het bedrijf aan huis gevestigd is, dient deze een aparte opgang te hebben. Dat houdt in: een eigen voordeur. Er wordt een verklaring gevraagd waaruit blijkt dat de vestiging fysiek is afgescheiden van privéwoning, met een eigen opgang. In de situatie van een aparte kamer aan huis, komt men niet in aanmerking voor de TOGS-regeling.

Ondernemers kunnen voor de TOGS tot en met 26 juni aankloppen bij een digitaal noodloket.

Aanvragen TOGS

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Ondernemers die gedurende drie maanden minimaal 20 procent minder omzet verwachten, kunnen bij uitkeringsinstantie UWV met terugwerkende kracht per 1 maart loonsubsidie aanvragen. De werkgever moet wel het volledige salaris doorbetalen en mag de werknemer in die drie maanden niet ontslaan. De NOW -regeling vervangt de Werktijdverkorting (wtv).

De maatregel is omgedoopt tot Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de oude systemen waren niet geschikt voor de gigantische toeloop van de afgelopen dagen, de site lag geregeld plat. Vanaf 6 april kunnen ondernemers terecht bij de tijdelijke noodmaatregel.

Afhankelijk van het omzetverlies, betaalt de overheid een deel van het salaris. Is die daling 100 procent, wordt de maximale loonsom van 90 procent betaald. Is het omzetverlies bijvoorbeeld 50 procent, dan wordt 45 van het salaris vergoed.

Ondernemers moeten hun omzet in de maanden maart, april en mei van 2019 vergelijken met dezelfde maanden van dit jaar. Er mag tot twee maanden worden geschoven. Uiteindelijk toetst het UWV achteraf of de uitgekeerde bedragen juist zijn. Dan volgt indien onnodig een nabetaling of een naheffing. Er worden geen boetes uitgedeeld als de bedragen onjuist blijken.

De regeling geldt ook voor werknemers met een flexcontract, uitzendkrachten en payrollers.

Let op: voor deze maatregel is inmiddels duidelijk geworden dat deze ook beschikbaar wordt gesteld bij vrijwillige sluiting.

Uitstel van betaling van belastingen en verlagen van boetes
Ondernemers die door het coronavirus in de problemen zitten, mogen hun belastingen later betalen. Zodra dit is toegekend, wordt de invordering door de Belastingdienst direct stopgezet. Het gaat om de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw).
De invorderingsrente die je normaal moet betalen nadat de betalingstermijn is verstreken, gaat van 4 naar bijna 0 procent. Dat geldt voor alle belastingschulden. Ook de belastingrente, die je moet betalen als de betalingstermijn van een belastingaanslag voorbij is, gaat naar bijna 0 procent.

Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

voorbeeldbrief aanvraag uitstel van betaling van belastingen
Verklaring brancheorganisatie ProVoet 

Leningen
Ook stelt het kabinet meer geld beschikbaar voor leningen waar de Staat voor garant staat. Dit geldt onder andere voor leningen voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Kleine ondernemers krijgen door het aangekondigde noodpakket te maken met gunstige leningsvoorwaarden. Zij mogen later aflossen en krijgen rentekorting.

Bekijk hier de volledige informatie van de Rijksoverheid
Veelgestelde vragen over de maatregelen