Behandeling pre-ulceratieve laesies

We hebben begrepen dat er rondom de behandeling van pre-ulceratieve laesies verschillende vragen leven bij pedicures en medisch pedicures. Ook bij de ontwikkeling van de Zorgmodule liepen we hier tegenaan. We krijgen vragen of we pre-ulceratieve laesies wel mogen behandelen, of het geen voorbehouden handeling is en er zijn ook leden die aangeven dat ze het buiten hun persoonlijke competenties en bekwaamheid vinden liggen. In dit artikel willen we ingaan op de vragen die leven en onderscheid maken in de situatie van een pre-ulceratieve laesie bij een diabetische voet en bij een niet-diabetische voet.  

Geen voorbehouden handeling

Om duidelijkheid te scheppen over wat juridisch wel en niet mag hebben we informatie opgehaald bij twee verschillende juristen. Uit hun onderzoek is gebleken dat zowel de medisch pedicure als de podotherapeut ‘bekwaam zijn om te onderzoeken c.q. beoordelen of er sprake is van een pre-ulceratieve laesie’. Deze beoordeling vindt plaats door het verwijderen van de eeltlaag om te bezien of de daaronder bevindende donkervormige plek een actieve wond is (ulcus) dan wel ingedroogd bloed van een oude wond is (een pre-ulceratieve laesie).

Het beoordelen en verwijderen van de eeltlaag valt ons inziens niet onder de definitie van een heelkundige of voorbehouden handeling in de zin van art. 36 Wet BIG’.

Met dit antwoord is de kous nog niet af, want we hebben binnen de Zorgmodule aanvullende afspraken gemaakt met de NVvP over de handelswijze bij personen met een diabetische voet. Juist omdat dit een extra kwetsbare groep betreft. Dat betekent dat advies bij de ontdekking van een pre-ulceratieve laesie in twee groepen uiteen valt:

  • Gevolg advies voor voetzorg bij personen met een diabetische voet (Zorgmodule)

    In de Zorgmodule is als werkwijze opgenomen dat in geval van een pre-ulceratieve laesie, de medisch pedicure contact opneemt met de hoofdbehandelaar (doorgaans podotherapeut). De podotherapeut kan de behandeling van een pre-ulceratieve laesie overdragen aan de medisch pedicure.
     

  • Gevolg advies voor voetzorg bij personen die niet onder de Zorgmodule vallen

    Voor pre-ulceratieve laesies die niet onder de scope van de Zorgmodule vallen, dat wil zeggen, bij personen waarbij geen sprake is van een ‘diabetische voet’, geldt dat er geen aanvullende afspraken zijn gemaakt over wie deze zorg mag leveren. Hierbij wordt daarom teruggegrepen op de beroepscompetenties en het KD/BKD. Het verwijderen van eelt bij een risicovoet valt onder de competenties van een medisch pedicure. De conclusie van de jurist dat de verwijdering van de eeltlaag bij een pre-ulceratieve laesie geen voorbehouden handeling is, bevestigt dat het behandelen van een pre-ulceratieve laesie binnen de competenties van een medisch pedicure valt. Blijkt een pre-ulceratieve laesie na behandeling een ulcus te zijn, dan valt dit buiten de competenties van een medisch pedicure en moet er direct doorverwezen worden naar de hoofdbehandelaar.

Persoonlijke en professionele grens

Los van wat mag en waar de beroepsgrens ligt, is ook relevant hoe jij als zorgverlener tegenover dit thema staat. Dit onderwerp raakt aan wat je als zorgverlener voor jezelf als grens stelt qua competenties en bekwaamheid. Als je de verantwoordelijkheid van de behandeling niet zelf wil dragen, is het verstandig om door te verwijzen.