21 april 2023

Extra bijdragen bij basisverzekerde voetzorg

Op vrijdag 14 april 2023 verschenen er in de media enkele berichten over zorgaanbieders die een extra bijdrage vragen, omdat ze de tarieven van zorgverzekeraars te laag vinden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt dit soort praktijken scherp in de gaten, omdat het vragen van een al dan niet vrijwillige eigen bijdrage per behandeling niet is toegestaan.
Ook in de pedicurebranche kun je de cliënt niet laten bijbetalen indien je basisverzekerde voetzorg, voortkomend uit de Zorgverzekeringswet, verleent. Zorg uit de aanvullende verzekering valt hier buiten. Spreek je ‘meerzorg’ af met jouw cliënt? Dan is bijbetalen wél mogelijk.

Basisverzekerde voetzorg komt in onze branche veelal voor in de vorm van gecontracteerde voetzorg met een podotherapeut. Vind je het tarief van de podotherapeut te laag? Dan mag je nooit bijvragen. De gecontracteerde voetzorg valt namelijk onder de basisverzekering en daarvoor hoeven cliënten niet bij te betalen. Uiteraard kun je in overleg gaan met de podotherapeut in kwestie over het tarief, maar het mag niet zomaar op het bordje van jouw cliënt terecht komen.

Een pedicure mag wél met de cliënt overleggen om meer te doen dan in het behandelplan van de podotherapeut staat. Gaat de cliënt hiermee akkoord? Dan mag de pedicure de cliënt voor deze meerzorg laten betalen.
 

Cliëntenbrochure Voetzorg bij diabetes

Op pagina 5 van de brochure Voetzorg bij diabetes wordt bovenstaande als volgt omschreven:
"De medisch pedicure kan in overleg met u ook extra verzorgende voetzorg uitvoeren die niet in het behandelplan staat. Hieronder valt bijvoorbeeld het knippen van gezonde nagels en het verwijderen van eelt wat geen risico geeft op een wond, het masseren van voeten en andere verzorgende behandelingen. Het is belangrijk over deze niet-medisch noodzakelijke voetzorg vooraf te overleggen, omdat u hiervoor wél een factuur ontvangt." 

Brochure voetzorg bij diabetes

Modelovereenkomst contractering 

Ook in de modelovereenkomst wordt bovenstaande nog nader toegelicht in artikel 4.5: 
"Kosten voor voetzorg welke buiten de geneeskundige voetzorg ter preventie van voetulcera vallen, worden door de medisch pedicure apart in rekening gebracht aan de cliënt en vallen buiten deze overeenkomst. De medisch pedicure dient deze kosten vooraf met de cliënt te bespreken en duidelijk transparant weer te geven op een aanvullende factuur aan de cliënt. Op deze aanvullende factuur dient duidelijk vermeld te staan dat deze factuur niet kan/mag worden ingediend bij de zorgverzekeraar. Het betreft het knippen en frezen van gezonde nagels, het gladfrezen van droog, niet snijdbaar (diffuus) eelt dat niet tot een verhoogd risico op een voetulcus leidt en andere cosmetische en puur verzorgende onderdelen bij zorgpakketten 2, 3 en 4, evenals niet medisch noodzakelijke ambulante zorg."

De (diabetes)podotherapeut maakt voor de cliënt inzichtelijk waaruit de geneeskundige voetzorg bestaat en legt uit dat meerzorg extra kosten voor de cliënt met zich meebrengt. De medisch pedicure is verplicht de geneeskundige voetzorg te leveren, ook als de cliënt ervoor kiest om geen gebruik te maken van meerzorg. Meerzorg betreft altijd een vrije keuze van de cliënt.

de modelovereenkomst