Overslaan en naar de inhoud gaan

19 november 2021

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)

In 2022 gaat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) van kracht. Deze wet vervangt voor een deel de huidige WTZi-toelating. Het doel van de Wtza is om alle zorgaanbieders beter in beeld te krijgen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Met deze wet verwacht het ministerie van VWS fraude in de zorg beter aan te kunnen pakken. Daarnaast is het doel dat zorgaanbieders zich nog sterker bewust worden van de (kwaliteits-)eisen waaraan ze moeten voldoen.

In grote lijnen raakt de Wtza de volgende vier onderwerpen:
1.    De meldplicht 
2.    De vergunningplicht 
3.    De eis van een onafhankelijk intern toezichthouder 
4.    De openbare jaarverantwoordingsplicht

Ad 1. De meldplicht 
De meldplicht geldt voor pedicures die zorg leveren vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Pedicures die reeds in het Landelijk register zorgaanbieders (Lrza) staan hoeven zich niet te melden. Alle pedicures die een AGB code of al een vrijwillige melding of een toelating hebben, zitten nu in het Lrza. Het is wel belangrijk om te controleren of je daadwerkelijk in het Lrza staat:

Dit kan eenvoudig hier  

Een pedicure die zorg levert vanuit de Wlz of Zvw en op 1 januari 2022 nog niet in het Lrza staat, dient zich te melden voor 1 juli 2022. Tot 1 januari 2022 kan de melding plaatsvinden bij het portaal www.meldennieuwezorgaanbieders.nl.  Per 1 januari 2022 vindt de melding plaats bij het portaal www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Ad 2. De vergunningplicht
De vergunningplicht geldt voor pedicures die Zvw/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan tien pedicures. Voor zover ons bekend, zijn er geen ProVoet-leden met meer dan 10 pedicures in dienst en is de vergunningplicht dus niet van kracht voor ProVoet-leden.

Ad 3. De eis van een intern toezichthouder
De eis van een interne toezichthouder is verbonden aan de doelgroep die ook over een vergunning moet beschikken. Dit betekent dat de zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de vergunningplicht, ook zijn uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder. 

Ad 4. De openbare jaarverantwoordingsplicht 
In principe geldt onder de Wtza de openbare jaarverantwoordingsplicht voor alle zorgaanbieders. Hiermee leggen zorgaanbieders die uit collectieve middelen worden bekostigd, verantwoording af over het gebruik van deze middelen. Het gaat om zorgaanbieders die gefinancierd worden uit de Zvw, Wlz of VWS-subsidie.
Van de jaarverantwoordingsplicht zijn de volgende zorgaanbieders uitgezonderd:

  • Zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit de Zvw, Wlz of VWS-subsidie;
  • Natuurlijke personen die geen zorg doen verlenen, zoals werknemers en zelfstandigen zonder personeel.

Concreet betekent dit dat pedicures die Wlz-zorg of Zvw-zorg leveren én pedicures in dienst hebben, moeten voldoen aan de openbare jaarverantwoordingsplicht. Dat houdt in dat voor 1 juni 2023 de resultaten van 2022 ingevoerd moeten zijn in een digitaal portaal bij het CIBG (DigiMV). Voor pedicures die moeten voldoen aan de openbare jaarverantwoordingsplicht is het belangrijk om vanaf 1 januari 2022 in de administratie de omzet m.b.t. Wlz-zorg en Zvw-zorg te scheiden van de overige geldstromen, zodat in 2023 makkelijk voldaan kan worden aan de jaarverantwoordingsplicht. 

Samenvattend betekent het bovenstaande dat:

  • De meldplicht geldt voor pedicures die Wlz-zorg of Zvw-zorg leveren. Daarbij is het belangrijk dat je, als je Wlz-zorg of Zvw-zorg levert, goed checkt of je geregistreerd staat in de Lrza. Als je geregistreerd staat, hoef je je niet meer te melden. Sta je niet geregistreerd, dan moet je je voor 1 juli 2022 melden.
  • De openbare jaarverantwoordingsplicht geldt voor pedicures die Wlz-zorg of Zvw-zorg leveren en zorg doen verlenen (dus pedicures in dienst hebben). De eerste openbaarmaking is voor 1 juni 2023.

Voor uitgebreidere informatie over de Wtza:

Veelgestelde vragen over de Wtza