Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Lockdown - vanaf december 2020

De hieronder veel voorkomende vragen hebben betrekking op het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de pedicure en medisch pedicure, tijdens de tweede lockdown gestart op 15 december 2020.

Waarom moeten pedicures sluiten - heeft ProVoet niet voldoende gelobbyd?

Wij snappen deze frustratie heel goed. ProVoet heeft afgelopen maanden voor de gehele branche gelobbyd richting overheden, voornamelijk aan de hand van onze Covid-19 protocollen die voor al onze leden gelden. We hebben het belang van voetzorg in crisistijden duidelijk gemaakt. En aangestipt hoe uiterst zorgvuldig onze branche te werk gaat. Met als uitgangspunt: onze gehele branche moet aan het werk kunnen blijven in het geval van een nieuwe lockdown. De sluiting, die voor een groot deel van onze branche geldt, is dan ook niet onze keuze geweest maar die van de overheid.

Je kunt je er wellicht iets bij voorstellen dat de overheid in dergelijke ongewone situaties voor moeilijke keuzes staat. Wij hadden het graag anders gezien en zijn van mening dat onze gehele branche veilig kan werken volgens de Covid-19 protocollen. En zo zijn er wel meer branches die momenteel niet begrijpen waarom ze tóch dicht moeten. Door de enorme landelijke stijging in het aantal besmettingen ziet de overheid de situatie nu als één geheel: alle kleine beetjes helpen. De samenleving moet zoveel mogelijk tot stilstand komen, is het uitgangspunt. Soms is het goed om je weer even te beseffen in wat voor een overmachtssituatie we zitten als samenleving. Niemand heeft om dit virus gevraagd natuurlijk.

We zijn opgelucht dat 'medisch noodzakelijke voetzorg' wederom verleend mag worden, want formeel en juridisch gezien valt onze gehele branche niet onder de zorgberoepen. De overheid zoekt naar handvatten om die 'medisch noodzakelijke voetzorg' te kunnen duiden en trekt nu duidelijk een grens in deze uitzonderlijke situatie.

Op de achtergrond blijven wij ons inzetten voor de gehele branche, maar dat wil niet zeggen dat onze inspanningen altijd gehoord worden. En ook dát geldt, tijdens deze nieuwe lockdown, helaas niet alleen voor onze branche.

Het is en blijft een frustrerende tijd voor veel mensen, zeker ook voor pedicures die nu niet aan het werk kunnen. En dat snappen wij natuurlijk als geen ander!

Wie moeten sluiten en wie mogen medisch noodzakelijk werken?

Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn vanaf 15 december 2020 t/m tenminste 2 maart 2021 verboden.

Net als in afgelopen voorjaar gaat de 'medisch noodzakelijke voetzorg' (gecontracteerd en niet-gecontracteerd) door. Er zijn op dit moment drie groepen die voetzorg mogen toepassen:

  • Medisch pedicures en pedicures > alleen medisch noodzakelijke voetzorg.
  • KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV > alleen medisch noodzakelijke voetzorg.
  • Pedicures die behandelen vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Zorgverzekeringswet > álle behandelingen die vergoed worden vanuit deze wetten.
Wat is 'medisch noodzakelijke voetzorg' ook alweer?

Hiervoor hanteren we in principe hetzelfde wegingskader van ProVoet als tijdens de lockdown van afgelopen voorjaar.

Bekijk het wegingskader voor medisch pedicures

Bekijk het wegingskader voor pedicures

Wat moet ik doen als er handhaving plaatsvindt

Sinds 1 december jl. is vanuit de overheid de coronawet van kracht die de model-noodverordening verving. In het laatst genoemde model stond ook de uitzonderingspositie van 'medisch noodzakelijke voetzorg' tijdens de eerste lockdown opgenomen.

ProVoet heeft de huidige situatie (sinds 15 december jl.) rond 'medisch noodzakelijke voetzorg' opnieuw ter beoordeling bij de overheid neergelegd. Inmiddels hebben we wederom alle benodigde toezegging ontvangen. In dit document staat de situatie voor pedicurewerkzaamheden tijdens de nieuwe lockdown beschreven. Behandel je momenteel 'medisch noodzakelijk' of vanuit de Wet langdurige zorg? Print het document uit en laat het bij eventuele handhavingsacties zien. 

Download het handhavingsdocument

Hoe is de werkwijze rond niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg?

ProVoet hanteert nog steeds de tijdens de eerste lockdown gemaakte afspraken met de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV): pedicures hebben geen verwijzing van de huisarts nodig. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke, niet-gecontracteerde, voetzorg.

De pedicure bepaalt dus aan de hand van het wegingskader - vanuit haar professionaliteit, visie en competenties - of voetzorg medisch noodzakelijk is.

Bekijk het wegingskader voor medisch pedicures

Bekijk het wegingskader voor pedicures

Hoe is de werkwijze rond gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg?

In tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut / zorggroep een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het opgestelde persoonlijke behandelplan.

En hoe zit het met de behandelingen vanuit de Wlz?

Op de website van de Rijksoverheid wordt de volgende uitzondering voor contactberoepen vallend onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vermeld:

Uitgezonderd zijn contactberoepen waar tegen betaling zorg wordt verleend op basis van de Wlz. 

Pedicures die werken vanuit de Wlz mogen dus álle behandelingen die vergoed worden vanuit de Wlz uitvoeren.
Uiteraard adviseren wij om te overleggen met de Wlz-instelling. Zij mogen namelijk ook hun eigen regels bepalen en aanscherpen.

In het bovengenoemde artikel van de Rijksoverheid wordt de pedicure vervolgens niet specifiek genoemd in de opsomming van uitgezondere contactberoepen, horende bij de Wlz. ProVoet heeft specifiek om aandacht gevraagd bij de Rijksoverheid en als antwoord ontvangen dat deze lijst niet uitputtend is en slechts ter illustratie geldt.

Dus hoe zit het nou?
Er worden geen beroepen meer aan deze webpagina van de Rijksoverheid toegevoegd, maar deze informatie is wel degelijk van toepassing voor pedicures die behandelen vanuit de Wlz en de de Zorgverzekeringswet. Zij mogen alle voetzorg verlenen die voortkomt uit deze wetten.

Ik ben medisch pedicure, maar sta niet in het KRP

Indien je gediplomeerd medisch pedicure bent en dat kunt aantonen mag je medisch noodzakelijke voetzorg verlenen volgens het wegingskader van ProVoet. Het KRP is in het leven geroepen om zichtbaar te maken dat je gediplomeerd bent / aan bij- en nascholing doet, maar er zijn ook andere middelen dan het KRP. Dus: ingeschreven staan bij het KRP is geen harde eis om momenteel als medisch pedicure 'medisch noodzakelijke voetzorg' te verlenen.

Krijgen pedicures nu uitstel voor het behalen van punten in het KRP?

Nee. Vanaf januari 2021 start een nieuwe accreditatieperiode van drie jaar. Daarbij kun je eventueel e-learnings volgen.

Kom ik aanmerking voor financiële steun nu ik moet sluiten?

Het derde steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober 2020 ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Meer weten over de mogelijkheden? Kijk dan hier. Of gebruik de handige corona calculator. Het kabinet buigt zich doorlopend over de economische maatregelen en heeft beloofd deze aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.

De meest gebruikte steunmaatregel voor onze leden is de Tozo, deze vraag je aan bij jouw gemeente. Bij de Tozo 3 (voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021) is er een partnerinkomenstoets. Is het inkomen van jou en je partner in de maanden waarvoor je de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kun je geen Tozo 3 aanvragen. Bij de Tozo 4 (voor de maanden april 2021 tot en met juni 2021) is er een vermogenstoets op beschikbaar geld. Begin 2021 wordt er meer bekend gemaakt over de Tozo 4 en de de toets op beschikbaar geld.

Gaat ProVoet lobbyen voor o.a. een verbeterde Tozo?

Ja. ProVoet heeft, samen met o.a. de ANBOS, aandacht gevraagd voor de economische positie van pedicures en medisch pedicures als gevolg van de lockdown die in december 2020 van start ging.

Lees hier verder

Krijgen pedicures voorrang bij het vaccineren in 2021?

Let op: uiteraard is vaccinatie tegen covid-19 nooit een verplichting!
Pedicures krijgen geen voorrang en worden op leeftijd uitgenodigd. Dat is te lezen in bijgaand document. Wil je weten welke leeftijdscategorie aan de beurt is? Kijk dan hier.

ProVoet heeft aandacht gevraagd voor de situatie van pedicures die in het KRP geregistreerd staan. Dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wij waren van mening dat deze pedicures een voorrangspositie zouden moeten krijgen binnen het vaccinatieschema van de overheid, aangezien zij dagelijks aantoonbaar bezig zijn met medische voetzorg. Het kunnen aantonen van hun registratie in het Kwaliteitsregister was voor ProVoet een belangrijk handvat voor deze lobbyactiviteit.

Mag ik een cliënt van een collega-pedicure overnemen en behandelen tijdens de lockdown?

Het kan zijn dat je een cliënt van een collega-pedicure overgedragen krijgt, omdat jij wel medisch noodzakelijk wilt behandelen tijdens de lockdown en de pedicure in kwestie niet. Let op: in zo'n geval gaat direct het wegingskader weer van kracht. Pedicures en medisch pedicures hebben geen verwijzing van de huisarts nodig en kunnen vanuit hun professionaliteit, visie en competenties bepalen of voetzorg medisch noodzakelijk is.

Wat als je onterecht de Tozo-1 moet terugbetalen?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

Moet je ten onrechte een gedeelte van de Tozo terugbetalen? Meld je dan bij ProVoet, wij staan indien van toepassing direct in contact met de gemeenten.

Wat valt onder de Zorgverzekeringswet?

Alle zorg die wordt vergoed uit de basisverzekering valt onder de zorgverzekeringswet, dus niet de voetzorg uit de aanvullende verzekeringen.