Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Economische gevolgen

Op dinsdagavond 17 maart werd door de overheid een noodpakket voor ondernemers gepresenteerd die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. De exacte voorwaarden van deze regelingen worden in sommige gevallen nog uitgewerkt door het kabinet. Wat betekent dit noodpakket voor onze leden? 

Kom ik aanmerking voor het versoepelde Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) in de vorm van de 'tozo'?

ProVoet stelde een artikel samen waarin duidelijk wordt hoe deze versnelde en versoepelde procedure werkt en of je hiervoor in aanmerking komt. De aanvraag voor de 'tozo' vindt plaats via jouw eigen gemeente. Indien je er niet uitkomt adviseren wij je om deze aanvraag te doorlopen samen met je boekhouder.
Voor een gedeelte van onze leden geeft de volgende eis een probleem: 'is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep'. ProVoet heeft bezwaar gemaakt tegen deze eis. 

Welke uren mag ik allemaal optellen bij aanvraag van de 'tozo'?

Om aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur te voldoen (24 uur per week) kun je naast je declarabele uren ook andere uren meerekenen, als overhead, administratie, bij- en nascholing enzovoort.

Kom ik in aanmerking voor uitstel van betaling van mijn belastingschuld?

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Een ondernemer kan het verzoek om uitstel van betaling indienen door een brief te sturen naar het adres dat op de website van de Belastingdienst staat vermeld. Vanaf het moment dat de ondernemer zich meldt, wordt de invordering van zijn belastingschulden voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting direct stopgezet. Dat betekent dat de ondernemer feitelijk meteen uitstel van betaling krijgt. Voor uitstel langer dan drie maanden is aanvullende informatie nodig om te beoordelen of de financiële problemen hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis. De ondernemer kan de eerste drie maanden gebruiken om deze informatie te verstrekken. Het kabinet onderzoekt nu welke informatie nodig is en hoe deze zo eenvoudig mogelijk kan worden aangeleverd. Het doel daarbij is de administratieve lasten voor ondernemers zo veel mogelijk te beperken.

Ik heb documenten nodig voor mijn aanvraag voor uitstel van betaling van mijn belastingschuld

Hierbij bieden wij je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken bij de aanvraag voor uitstel van belastingschuld. Ook deze voorbeeldbrief is een mogelijkheid. Zoals we in de vraag hierboven al beantwoordde is dat in principe niet nodig voor de eerste drie maanden.

Kom ik in aanmerking voor een lening voor bedrijfskapitaal?

De beschreven versoepelde procedure voor aanvraag Bbz in de vorm van de 'tozo', plus bijbehorende eisen, gelden ook voor het aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-, aangezien ook deze aanvraag onder het Bbz valt. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Wat zijn op dit moment, naast de 'tozo', andere mogelijkheden om mijn financiële problemen op te vangen?

Het noodloket 'Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren' (TOGS) genaamd en de bijbehorende € 4.000,-als noodvoorziening. Een belangrijke eis is dat de onderneming buiten de eigen woning moet staan. Deze eis wordt momenteel nog aangevochten door ProVoet.
Sinds 7 april 2020 is deze voorwaarde komen te vervallen! Wel wordt er aan ondernemers met een bedrijf aan huis om een aanvullende verklaring gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben. 
20 april 2020, update: 
Indien het bedrijf aan huis gevestigd is, dient deze een aparte opgang te hebben. Dat houdt in: een eigen voordeur. Er wordt een verklaring gevraagd waaruit blijkt dat de vestiging fysiek is afgescheiden van privéwoning, met een eigen opgang. In de situatie van een aparte kamer aan huis, komt men niet in aanmerking voor de TOGS-regeling.

Ondernemers met personeel kunnen gebruik maken van de NOW-regeling (voorheen wtv-regeling).

Ook kan iedere ondernemer en zzp'er gebruik maken van 'uitstel van betaling van belastingen'.

Daarnaast stelt het kabinet meer geld beschikbaar voor leningen waar de Staat voor garant staat.

Lees hier het artikel dat ProVoet schreef met betrekking tot alle financiële ondersteuningen vanuit de overheid.

Heb ik recht op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)?

Ondernemers die direct hard worden getroffen door de coronamaatregelen en hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, krijgen voor de komende drie maanden 4.000 euro als noodvoorziening in de vorm van de 'Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)'. Het gaat onder meer om de horeca, de cultuursector en de reisbranche. Maar ook om andere sectoren die in de problemen komen door de 1,5 meter afstandseis, zoals de sectoren gericht op uiterlijke verzorging waaronder de pedicurebranche valt.
Dit bedrag wordt gezien als een gift en is belastingvrij. Je hoeft dit bij een eventuele aanvraag voor de 'tozo' dus ook niet als inkomen mee te rekenen.

Een belangrijke en nadelige eis voor veel van onze leden is dat de onderneming buiten de eigen woning moet staan. ProVoet vecht deze eis aan.
Sinds 7 april 2020 is deze voorwaarde komen te vervallen! Wel wordt er aan ondernemers met een bedrijf aan huis om een aanvullende verklaring gevraagd, waaruit moet blijken dat de bedrijfsactiviteiten van de aanvrager een zekere minimale omvang hebben.
20 april 2020, update: 
Indien het bedrijf aan huis gevestigd is, dient deze een aparte opgang te hebben. Dat houdt in: een eigen voordeur. Er wordt een verklaring gevraagd waaruit blijkt dat de vestiging fysiek is afgescheiden van privéwoning, met een eigen opgang. In de situatie van een aparte kamer aan huis, komt men niet in aanmerking voor de TOGS-regeling.

Ik heb recht op de TOGS, maar ik sta geregistreerd onder een verkeerde SBI-code.

Heb je recht op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), maar sta je onder een andere SBI-code geregistreerd in het Handelsregister? Dan kun je dit melden met het formulier Melding niet aansluitende SBI-code. Geef hierin aan welke SBI-code je nu hebt en welke SBI-code je meent te moeten hebben.

Zorgverzekeraars compenseren zorgaanbieders als tandartsen en fysiotherapeuten? Komen pedicures ook in aamerking?

Tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners die financiële problemen hebben door de coronacrisis, kunnen vanaf 1 mei een regeling treffen bij zorgverzekeraars. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt.

Provoet heeft samen met andere organisaties uit de voetzorg de brief richting ZN ondertekend. Op dit moment is de compensatie vanuit ZN voor onze beroepsgroep onzeker en heeft het er alle schijn van dat, gezien de door ZN gestelde voorwaarden, deze maatregel voor bijna niemand van onze leden interessant is. 

Nadere informatie volgt.

Mag ik de extra kosten die ontstaan door Covid-19 doorberekenen aan de cliënt in de vorm van een tariefsverhoging?

De corona maatregelen brengen ook meerkosten voor je praktijk met zich mee. Enerzijds wordt je behandeltijd langer vanwege de benodigde extra handelingen voortkomend uit het covid-19 protocol, anderzijds liggen de inkoopprijzen voor persoonlijke beschermingsmiddelen hoger dan voorheen. Als goed ondernemer is het logisch dat je kostprijsverhogingen ook (deels) doorberekent aan je klanten en je jouw tarieven dus (tijdelijk) verhoogt. Leg je klant desgewenst uit waarom je dit doet. 
Voor de gecontracteerde voetzorg ligt het anders. Hier heb je prijsafspraken gemaakt die je niet eenzijdig kunt aanpassen. Hiervoor kun je dus alleen maar je prijs verhogen als je contractant daar mee instemt. Wij hebben bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven dat wij het nodig vinden dat ook hier (tijdelijk) tariefsverhogingen plaatsvinden. Je mag wel een prijsverhoging doorberekenen voor de niet-medisch noodzakelijke voetzorg (de eigen bijdrage van de cliënt).