Checklist Wkkgz

Om je te ondersteunen bij het Wkkgz-proof maken van jouw praktijk, heeft ProVoet de onderstaande checklist gemaakt.

Checklist Wkkgz

1. Het bieden van goede zorg.
2. Beschikken over een kwaliteitssysteem.
3. Een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
4. Een systeem voor het veilig melden van een incident.
5. Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek.
6. Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien.
7. Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht.
8. Beschikken over een klachtenfunctionaris.
9. Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden.

1. Het bieden van goede zorg
Onder ‘goede zorg’ wordt verstaan: veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, van goede kwaliteit en van niveau. Dit punt gaat onder meer over apparatuur en producten en over personeel. Hierbij is het belangrijk dat je van het Bedrijfshandboek van de pedicure en medisch pedicure naleeft. Heb je twijfel over de werking van een nieuw apparaat of product, dan kun je bij ProVoet een verzoek tot beoordeling van de apparatuur doen. Op onze website kun je lezen hoe dit gaat. Als het gaat om het bieden van goede zorg draagt het ProVoet lidmaatschap hiertoe bij. Immers, een ProVoet lid:

  • Heeft een door de branche of minister erkend diploma
  • Werkt volgens de beroepscode (medisch) pedicure
  • Heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 

Voor KRP-geregistreerde pedicures geldt natuurlijk dat zij zich aantoonbaar bij- en nascholen. Als dit voor jou niet het geval is, kun je zelf bijhouden hoe jij je hiervoor inzet.

2. Beschikken over een kwaliteitssysteem
Hiermee bedoelt de wet een systeem waarin wordt vastgelegd wat er is gedaan tijdens de behandeling, evaluatie van de behandeling(en) en mogelijke verbeterpunten. Dit gebeurt al veel in de pedicurepraktijk aan de hand van cliëntenkaarten en behandelplannen.

3. Beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Op de website van de Rijksoverheid is een basismodel te vinden dat je hiervoor kunt gebruiken.

4. Beschikken over een systeem voor het veilig melden van een incident
Een incident is volgens de wet een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg met (mogelijk) merkbare gevolgen voor de cliënt. Ook al heeft de cliënt er niets van gemerkt, een incident moet met de cliënt gedeeld worden en vervolgens geregistreerd worden. Voor een ondernemer zonder personeel kan dat eenvoudig door de cliënt dit mee te delen en een aantekening te maken in de (digitale) cliëntenkaart. Daarmee wordt het klantenbestand ook een register van incidenten. Als je personeel hebt, word je geacht een intern protocol te hebben over hoe hiermee om te gaan. Een registratieformulier van (bijna) incidenten bij cliënten kan hierbij behulpzaam zijn. Er zijn diverse voorbeelden vindbaar op het internet van Veilig Incidenten Melden (VIM) die je daarvoor kunt gebruiken. De eigenaar/werkgever is altijd verantwoordelijk voor een juiste archivering, het beheer van de cliëntenkaarten en het register van incidenten. Ernstige incidenten moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

  • Een calamiteit;
  • Geweld in de zorgrelatie;
  • Ontslag van een medewerker bij ernstig disfunctioneren;

Een meldformulier verplichte meldingen is te vinden via de website

5. Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek
De cliënt heeft recht op keuze-informatie. Op verzoek zal de pedicure informatie moeten geven over bijvoorbeeld tarieven, leveringsvoorwaarden, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid (dit kan bijvoorbeeld door het nemen van foto’s voor en na de behandeling). Het doel hiervan is dat de cliënt zijn/haar keuze voor de ene of toch de andere pedicure van te voren goed kan afwegen. Na de keuze blijft informatievoorziening een belangrijk aandachtspunt. Het is voor de pedicure belangrijk dat zij weet wat de cliënt precies verwacht, om haar zorg hier goed op te kunnen afstemmen. Nazorg telt hier ook, bijvoorbeeld het meegeven van de schriftelijke adviezen die in de richtlijnen zijn opgenomen.

6. Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien
Om de doelstelling van de wet te behalen, hebben zowel de zorgverlener als de cliënt een rol. Daarbij wordt van de zorgverlener verwacht dat zij op verzoek de cliënt nader informeert over wat de cliënt voor rechten heeft (zoals in dit bericht beschreven). Hierdoor kan de cliënt ook naar zijn/haar rechten handelen.

7. Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht
De Wkkgz hanteert hiervoor open normen. De zorgaanbieder moet beschikken over een schriftelijke regeling waarin rekening gehouden wordt met het soort zorg en het soort cliënten waaraan de zorg wordt verleend. Bovendien moet de zorgaanbieder de klachtenregeling vaststellen in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten. Dit is voor een individuele pedicure lastig te realiseren. Daarom heeft ProVoet voor haar leden de ‘ProVoet Klachtenregeling’ ontwikkeld. Volgens de wet moet je al jouw cliënten informeren over het bestaan van deze klachtenregeling. 

8. Beschikken over een klachtenfunctionaris
Als de cliënt niet tevreden is, probeer het geschil dan eerst direct in de praktijk op te lossen. Als dit niet lukt, of de cliënt dient een klacht in, dan schrijft de Wkkgz voor dat hierover met de cliënt een informeel en oplossingsgericht gesprek moet plaatsvinden. Ook schrijft de Wkkgz voor dat de cliënt daarbij advies en ondersteuning kan vragen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De cliënt kan rechtstreeks contact opnemen met de  klachtenfunctionaris voor advies over het indienen en formuleren van een klacht en de mogelijkheden te onderzoeken voor een oplossing. ProVoet heeft dit punt collectief geregeld voor haar leden. De cliënt kan via een  standaardformulier zijn klacht melden bij de klachtenfunctionaris. Dat formulier en de gegevens van de klachtenfunctionaris zijn vinden is op de website van ProVoet. Je kunt je cliënt dan daar naar verwijzen.

De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl. Om aan de wet te voldoen is het belangrijk dat je consumenten over deze mogelijkheid informeert. Dat kan bijvoorbeeld via jouw website.

9. Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden
Als ook de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing kan komen, kan de cliënt een vervolgstap nemen door zijn geschil voor te leggen aan een geschilleninstantie. Door je lidmaatschap van ProVoet ben je automatisch en gratis aangesloten bij de Geschillencommissie uiterlijke verzorging (m.u.v. aspirant-leden). Dit houdt in dat je moet werken volgens de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche.