Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Actueel: Voldoet u aan de Wkkgz?

Update 14 december: Bekijk het nieuwe onderwerp: Waarom de (medisch) pedicure onder de Wkkgz valt. Hierin geven we duidelijk aan wat de argumenten zijn waarom de (medisch) pedicure onder de Wkkgz valt.

Vanaf 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) gefaseerd ingevoerd. Met ingang van 1 januari 2017 is de wet volledig van kracht. De wet geldt voor alle zorgaanbieders. Zowel voor zorginstellingen als zelfstandige beroepsbeoefenaren, zoals zzp’ers. Het gaat hierbij om alle zzp’ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg én zzp’ers die cosmetische zorg of alternatieve geneeswijzen aanbieden. Dit betekent dat u er als pedicure voor moet zorgen dat uw praktijk vanaf 1 januari 2017 Wkkgz-proof is.

Wat is het doel van de Wkkgz?
De Wkkgz gaat over het aanbieden van goede zorg en de behandeling van klachten/geschillen. Doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling met als uiteindelijke doel verbetering van de kwaliteit van de zorg, door van klachten te leren.

Wat betekent dit voor u als pedicure?
Om u te ondersteunen bij het Wkkgz-proof maken van uw praktijk voor 1 januari, heeft ProVoet onderstaande checklist gemaakt met aandachtspunten. In principe hoeft het niet meer dan een paar uur te kosten om onderstaande te regelen.

 • Het bieden van goede zorg
 • Beschikken over een kwaliteitssysteem
 • Een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Een systeem voor het veilig melden van een incident
 • Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek
 • Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien
 • Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht
 • Beschikken over een klachtfunctionaris
 • Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden

Hieronder vindt u per onderdeel een uitgebreide toelichting.

Het bieden van goede zorg
Onder ‘goede zorg’ wordt verstaan: veilig, doeltreffend, doelmatig, cliëntgericht, van goede kwaliteit en van niveau. Dit punt gaat onder meer over apparatuur en producten en over personeel. Hierbij is het belangrijk dat u de Code van het Voetverzorgingsbedrijf naleeft. Heeft u twijfel over de werking van een nieuw apparaat of product, dan kunt u bij ProVoet een verzoek tot beoordeling van de apparatuur doen. Binnenkort informeren wij u over hoe u een verzoek kunt indienen. Als het gaat om het bieden van goede zorg draagt het ProVoet-lidmaatschap hiertoe bij. Immers, een ProVoet-lid:

 • Heeft een door de branche of minister erkend diploma
 • Werkt volgens de beroepscode (medisch) pedicure
 • Heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Daarnaast gaat het veelal om KRP-geregistreerde pedicures, waarvoor aantoonbaar is dat zij zich bij- en naschoolt. Indien dit voor u niet het geval is kunt u zelf bijhouden dat u zich hiervoor inzet.

Beschikken over een kwaliteitssysteem
Hiermee wordt bedoeld: een systeem waarin wordt vastgelegd wat er is gedaan tijdens de behandeling, evaluatie van de behandeling(en) en mogelijke verbeterpunten. Dit gebeurt al veel in de pedicurepraktijk, middels cliëntenkaarten en behandelplannen.

Beschikken over een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Op de website van de Rijksoverheid is een basismodel te vinden dat u hiervoor kunt gebruiken: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Beschikken over een systeem voor het veilig melden van een incident
Een incident is volgens de wet een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg met (mogelijk) merkbare gevolgen voor de cliënt. Ook al heeft de cliënt er niets van gemerkt, een incident moet met de cliënt gedeeld worden en vervolgens geregistreerd worden. Voor een ondernemer zonder personeel kan dat eenvoudig door de cliënt dit mee te delen en een aantekening te maken in de (digitale) cliëntenkaart. Daarmee wordt het klantenbestand ook een register van incidenten. Indien u personeel heeft is het goed een intern protocol te hebben over hoe hiermee om te gaan. Een registratieformulier van (bijna-)incidenten bij cliënten kan hierbij behulpzaam zijn. Er zijn diverse voorbeelden vindbaar op het internet van Veilig Incidenten Melden (VIM) die u daarvoor kunt gebruiken. De eigenaar/werkgever is altijd verantwoordelijk voor een juiste archivering en het beheer van de cliëntenkaarten en het register van incidenten.

Ernstige incidenten moeten binnen drie dagen gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • een calamiteit
 • geweld in de zorgrelatie
 • ontslag van een medewerker bij ernstig disfunctioneren

Een meldformulier verplichte meldingen is te vinden via www.igz.nl/melden

Verstrekken van informatie over de aangeboden zorg aan de cliënt op diens verzoek
De cliënt heeft recht op keuze-informatie. Op verzoek zal de pedicure informatie moeten geven over bijvoorbeeld tarieven, leveringsvoorwaarden*, kwaliteit, cliëntervaringen en bewezen werkzaamheid (dit kan bijvoorbeeld door het nemen van foto’s voor en na de behandeling). Het doel hiervan is dat de cliënt zijn/haar keuze voor de ene of toch de andere pedicure van te voren goed kan afwegen. Na de keuze blijft informatievoorziening een belangrijk aandachtspunt. Het is voor de pedicure belangrijk dat zij weet wat de cliënt precies verwacht, om haar zorg hier goed op te kunnen afstemmen. Nazorg telt hier ook, bijvoorbeeld het meegeven van de schriftelijke adviezen die in de richtlijnen zijn opgenomen.

* Door uw lidmaatschap van ProVoet bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie uiterlijke verzorging. Dit houdt in dat u moet werken volgens de algemene voorwaarden van de uiterlijke verzorgingsbranche.

Op verzoek de cliënt te informeren over de rechten die uit deze wet voor haar/hem voortvloeien
Om de doelstelling van de wet te behalen hebben zowel de zorgverlener als de cliënt een rol. Daarbij wordt van de zorgverlener verwacht dat zij op verzoek de cliënt nader informeert over wat de cliënt voor rechten heeft (zoals in dit bericht beschreven). Hierdoor kan de cliënt ook naar zijn/haar rechten handelen.

Een schriftelijke regeling voor de laagdrempelige opvang en afhandeling van klachten, deze regeling wordt onder de aandacht van cliënten gebracht
De Wkkgz hanteert hiervoor open normen. De zorgaanbieder moet beschikken over een schriftelijke regeling en bij het maken ervan moet de zorgaanbieder rekening houden met het soort zorg en het soort cliënten waaraan de zorg wordt verleend. Bovendien moet de zorgaanbieder de klachtenregeling vaststellen in overeenstemming met een representatief te achten organisatie van cliënten. Dit is voor een individuele pedicure lastig te realiseren.

ProVoet onderzoekt of zij hierin een rol kan spelen. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.

Beschikken over een klachtenfunctionaris
De cliënt kan rechtstreeks contact opnemen met de klachtenfunctionaris voor advies over het indienen en formuleren van een klacht en de mogelijkheden te onderzoeken voor een oplossing.

ProVoet onderzoekt de mogelijkheden voor een collectieve klachtenfunctionaris voor de leden. U ontvangt hier binnenkort meer informatie over.

Aangesloten bij een erkende geschillenregeling, inclusief de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden
Door uw lidmaatschap van ProVoet bent u automatisch aangesloten bij de Geschillencommissie uiterlijke verzorging (m.u.v. aspirant-leden). Dit houdt in dat u moet werken volgens de algemene voorwaarden van de uiterlijke verzorgingsbranche. In principe voldoen alle leden van ProVoet aan deze voorwaarde.

Bekijk de algemene voorwaarden